Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom blogu www.gastroonline.sk

Ako návštevník nášho blogu a odberateľ newslettera (noviniek, tipov, rád a akcií pre podnikateľov v oblasti gastronómie)  či záujemca o vypracovanie cenovej ponuky na náš produkt alebo službu nám zverujete svoje osobné údaje v rozsahu meno, mailová adresa a pokiaľ uvediete, tak aj telefónne číslo a názov a miesto vašej prevádzky.

Ako prevádzkovatelia webu www.gastroonline.sk zodpovedáme za ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Ochranu osobných údajov, zásady a práva, ktoré máte v súvislosti s ochranou a zabezpečením vašich osobných údajov upravuje nariadenie GDPR Európskej únie – Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018 – viac informácií nájdete na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kto je správca osobných údajov?

Spoločnosť  Gastroonline s.r.o. (reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 148193/B) Strojnícka 2907/8, Bratislava 821 05 IČO: 53144422; IČ DPH: SK2121281998 (ďalej len „správca“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“) a podľa nariadenia GDPR platného od 25.5.2018.

Spoločnosť prevádzkuje webovú stránku www.gastroonline.sk a vaše osobné údaje spracováva ako správca, t.j. určuje, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho, prípadne vyberá ďalších spracovateľov, ktorí jej s ich spracovaním budú pomáhať. Spoločnosť zastupuje jej konateľ Ing. Ivan Hajzok.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: hajzok@gastroonline.sk alebo priamo z webu na tejto adrese: https://www.gastroonline.sk/kontakt/

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
 • Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje (v rozsahu: meno,e-mail) nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie informácií o produktoch, akčných ponukách, tipov a ďalších užitočných informácií pre podnikateľov v oblasti gastronómie).
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste mojimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (väčšinou však firemné fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), informácie, na čo v maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate môžem využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie rôznych obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak vo viere, že vás moje novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej komunikácie.

Ak mojim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maili.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to počas doby 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov na webe gastroonline.sk prípadne priamo mailom na hajzok@gastroonline.sk .
 • Fotografická dokumentácia – napr. z nami projektovaných a realizovaných kuchýň, inštalácií a servisných zásahov.

Vaše osobné údaje si ponechávam  počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok nám pomáha vylepšovať užívateľskú skúsenosť – poskytovať relevantný obsah a zlepšovať navigáciu na webe. Vďaka sledovaniu týchto údajov vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu a prostredníctvom spracovateľa (prevažne Google – viac info tu).

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržiavam technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup zamestnanci Gastroonline sro alebo v nevyhnutných prípadoch externí spolupracovníci/kontraktori/konzultanti.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem poskytovať vo vlastnej réžii, využívam služby a aplikácie spracovateľov:

Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom mailu: hajzok@gastroonline.sk.

 • Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávam spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu. Obmedziť môžete:
 1. rozsah osobných údajov alebo
 2. účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).
 • Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v podobe prehľadu. V tomto prípade potrebujem na to aspoň 20 dní.
 • Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať mailom.

 • Právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rád, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv mňa (hajzok@gastroonline.sk ), aby sme mohli hneď zjednať nápravu.
 • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, akcie, produkty alebo služby vám posielam, ak ste mojim zákazníkom. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vaších osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a dopĺňajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorej pôvodné znenie je tu:

Ochrana osobných údajov

Užívateľ vyplnením formulára “Kontakty za účelom posielania noviniek, tipov a informácií z oblasti gastronómie” dáva súhlas spoločnosti Gastroonline s.r.o.  Strojnícka 2907/8, Bratislava 821 05 (ďalej prevádzkovateľ webstránky www.gastroonline.sk) na spracovanie osobných údajov a to: Meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, názov a adresa gastro-prevádzky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane bez súhlasu užívateľa. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii alebo za účelom realizácie objednaných produktov či služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na predaj objednaných produktov či služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas – v súlade s aktuálne platnou politikou týkajúcou sa ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti (ďalej len „politika ochrany osobných údajov“, resp. „Zákon o ochrane osobných údajov”) – so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom a ich použitím na účely vzájomnej komunikácie (odber noviniek/tzv. newsletter), objednania produktov či služieb a ďalšie úkony s tým spojené (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms).

Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov. Spoločnosť GST Consulting sro zbiera osobné informácie len v rozsahu uvedenom v tejto politike ochrany osobných údajov a používa vhodnú bezpečnostnú techniku na zaistenie bezpečnosti, integrity a ochrany všetkých osobných údajov, spôsobom, ktorý pokladá za vhodný a dostatočný. Užívateľ má právo podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vyžadovať potvrdenie, či sú osobné údaje o nej spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov ako aj o zdroji, z ktorého sa jeho osobné údaje získali, právo na oznámenie zoznamu spracúvaných osobných údajov, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu jej osobných údajov keď sa účel ich spracúvania skončil alebo ak boli spracúvané v rozpore so zákonom, právo na blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Ak sa prihlásite napr. do e-mailového spravodaja, spracovávanie údajov bude plne v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade nebude Váš  e-mail ani iné údaje zdieľané s tretími stranami. 

Webstránka a jej podstránky síce zhromažďujú a uchovávajú štatistické údaje o návštevníkoch (IP adresa, dátum prístupu alebo verzia prehliadača), deje sa tak však iba za účelom zlepšovania funkčnosti a komfortu používania stránky.

Štatistiky stránok Google – zdroj GOOGLE

V prípade, že ste klikli na reklamu na túto webovú stránku, ktorú poskytuje spoločnosť Google, platí nasledovné:

Relevantné reklamy, kvalitní inzerenti

Spoločnosť Google meria výkonnosť reklám, ktoré poskytuje. Poskytnutím nástroja na presnejšie meranie výkonnosti zobrazených reklám môže spoločnosť Google (a inzerenti) zlepšiť kvalitu a relevanciu reklám, ktoré vidíte.

Spracovanie osobných údajov

Keď kliknete na reklamy, spoločnosť Google použije na meranie výkonnosti krátke reťazce textu (známe ako súbory cookies), ktoré sú umiestnené v počítači. Súbory cookie zvyčajne ostanú aktívne v počítači približne 30 dní. Ak navštívite určité stránky webových stránok inzerenta počas tejto doby, spoločnosť Google a príslušný inzerent vám budú môcť povedať, že ste videli reklamu poskytovanú spoločnosťou Google.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Google spracúva informácie získané prostredníctvom súborov cookie, prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Ak chcete zakázať používanie súborov cookie, môžete znova nastaviť prehliadač tak, aby odmietol všetky súbory cookie alebo vás pri odoslaní súboru cookie upozornil. Niektoré webové stránky však nemusia pracovať správne, ak odmietnete prijať súbory cookie.

Ing. Ivan Hajzok

GGastroonline s.r.o.  Strojnícka 2907/8, Bratislava 821 05

Publikované dňa 22.5.2018, rev 2.11.2020

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...