Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Web stránka www.gastroonline.sk (ďalej iba „stránka“) sa poskytuje tak, ako je zobrazená. Ak ju čítate, alebo poskytujete komentáre k nej, vyjadrujete súhlas s pravidlami a obmedzeniami tu uvedenými a považujete tieto pravidlá za primerané.

Opustite stránku v prípade, ak ich za primerané nepovažujete.

Na nič uvedené na tejto stránke sa neposkytuje záruka. Výnimku tvoria iba prípady pokryté platnými zákonmi a gastro zariadenia obstarané zákazníkmi na základe riadne uzavretého obchodného vzťahu riadiaceho sa Zmluvou o dielo a Obchodným zákonníkom v aktuálnom znení.

Príspevky sú vyjadrením skúseností a názorov autora, boli starostlivo zosumarizované, aby poskytli čo najrelevantnejších informácie užívateľom; avšak informácie v nich uvedené sú bez záruky a prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť či vhodnosť ich použitia pre konkrétne účely. Použitie obsahu na webovej stránke je na vlastné riziko užívateľa.

Taktiež nezaručujeme, že budú všetky informácie dostupné neustále, ani že sú zrozumiteľné alebo úplné.

Stránka si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. Zmena je vtedy platná, účinná a pre používateľa záväzná od dňa, kedy bola na stránke zverejnená.

Stránka má právo tieto podmienky zmeniť za nové pravidlá (ďalej iba „zmena“), ktoré budú zverejnené na stránke www.gastroonline.sk najneskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny.

Stránka www.gastroonline.sk a užívateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania servera gastroonline.sk a jeho služieb sa riadia účinnými pravidlami a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť 15.2.2013, upravené a doplnené dňa 7.9.2017.

Stránka nenesie zodpovednosť za:

 • Straty spôsobené informáciami a radami na stránke alebo nedodržaním pravidiel
 • Akékoľvek iné straty a spôsobené problémy
 • Zranenia a smrť kvôli nedbalosti stránky
 • Podvod alebo pokus oň, alebo nezákonné konanie alebo pokus oň, ktoré by boli spôsobené nesprávnym interpretovaním príspevkov uvedených na stránke
 • Všetky záležitosti alebo pokus o ne, ktoré sa zmenia na nezákonné alebo obmedzujúce.

V prípade, ak sa ukáže, že niektorá časť alebo bod z týchto pravidiel sa nedajú vynútiť zákonom, ostatné body alebo ich časti ostávajú v platnosti.

Akékoľvek zverejňovanie, či sťahovanie obsahu / časti stránky je možné iba so súhlasom prevádzkovateľa stránky – spoločnosti GST Consulting s.r.o. – a s uverejnením zdroja pri konkrétnej zverejnenej časti. Táto stránka je chránená autorským zákonom a inými ustanoveniami zákonov.

Komentáre môžu obsahovať:

 • Osobné skúsenosti alebo poznatky alebo kritiku produktu alebo služby (pozitívne aj negatívne)
 • Spresnenie článku
 • Odporúčania
 • Priame alebo aj naznačené vtipy a žarty
 • Príspevky podobného druhu, ktoré sú v súlade z dobrými mravmi

Komentáre nesmú obsahovať narážky a vyjadrovania na nasledovné:

 • Drogy
 • Alkohol
 • Sex
 • Nadávky
 • Politické názory
 • SPAM komentáre
 • Odbočenie od témy
 • Veľmi krátke vyjadrenie subjektívneho postoja, ako: „dobrá kravina“, „dobré“ a pod.
 • Akékoľvek podobné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi
 • Otvorená alebo skrytá irelevantná reklama, t.j. reklama, ktorá nesúvisí s obsahom stránky.

Komentár bude vymazaný v prípade, ak do políčka „meno“ uvediete niečo iné ako vaše vlastné a skutočné meno (napr. kľúčové slovo alebo firmu)

Uveďte taktiež Vašu hlavnú emailovú adresu. Ak použijete inú, bude to považované za spam.

Váš prvý komentár na stránke nesmie obsahovať odkaz.

Ak bude akýkoľvek komentár v rozpore so zásadami, ktoré sú tu uvedené, nemusí sa zverejniť. Ak sa tak však udeje automaticky, máme právo ho dodatočne zmazať.

Obrázky na stránke môžu pochádzať:

 • Z vlastných zdrojov autorov resp. použité so súhlasom držiteľov autorských práv
 • Z databanky obrázkov
 • Pochádzajú od konkrétneho autora, ten ich však umožnil zdieľať na základe platných zákonov iných krajín (v takomto prípade je uvedené meno autora a jeho profil, resp. odkaz na zdroj obrázku).

Ochrana osobných údajov 

Základné zásady:

Ak sa prihlásite napr. do e-mailového spravodaja, spracovávanie údajov bude plne v súlade so zákonom č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade nebude Váš  e-mail ani iné údaje zdieľané s tretími stranami. 

Webstránka a jej podstránky síce zhromažďujú a uchovávajú štatistické údaje o návštevníkoch (IP adresa, dátum prístupu alebo verzia prehliadača), deje sa tak však iba za účelom zlepšovania funkčnosti a komfortu používania stránky.

Plné znenie pravidiel ochrany osobných údajov:

Užívateľ vyplnením formulárov na stránke www.gastroonline.sk: 

 1. “Kontakty za účelom posielania noviniek, tipov a informácií z oblasti gastronómie” +
 2. formuláre na vyjadrenie záujmu o obstaranie / cenovú ponuku na gastronomické technológie

dáva súhlas spoločnosti GST Consulting s.r.o. Kalinčiakova 26, 90028 Ivanka pri Dunaji (ďalej prevádzkovateľ webstránky www.gastroonline.sk) na spracovanie osobných údajov a to:

Meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, názov a adresa gastro-prevádzky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane bez súhlasu užívateľa. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii alebo za účelom realizácie objednaných produktov či služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na predaj objednaných produktov či služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas – v súlade s aktuálne platnou politikou týkajúcou sa ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti (ďalej len „politika ochrany osobných údajov“, resp. „Zákon o ochrane osobných údajov“ v aktuálnom znení) – so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom a ich použitím na účely vzájomnej komunikácie (odber noviniek/tzv. newsletter), objednania produktov či služieb a ďalšie úkony s tým spojené (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu prevádzkovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov. Spoločnosť GST Consulting sro zbiera osobné informácie len v rozsahu uvedenom v tejto politike ochrany osobných údajov a používa vhodnú bezpečnostnú techniku na zaistenie bezpečnosti, integrity a ochrany všetkých osobných údajov, spôsobom, ktorý pokladá za vhodný a dostatočný. Užívateľ má právo podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vyžadovať potvrdenie, či sú osobné údaje o nej spracúvané, právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov ako aj o zdroji, z ktorého sa jeho osobné údaje získali, právo na oznámenie zoznamu spracúvaných osobných údajov, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu jej osobných údajov keď sa účel ich spracúvania skončil alebo ak boli spracúvané v rozpore so zákonom, právo na blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Štatistiky stránok Google – zdroj GOOGLE

V prípade, že ste klikli na reklamu na túto webovú stránku, ktorú poskytuje spoločnosť Google, platí nasledovné:

Relevantné reklamy, kvalitní inzerenti

Spoločnosť Google meria výkonnosť reklám, ktoré poskytuje. Poskytnutím nástroja na presnejšie meranie výkonnosti zobrazených reklám môže spoločnosť Google (a inzerenti) zlepšiť kvalitu a relevanciu reklám, ktoré vidíte.

Ochrana osobných údajov

Keď kliknete na reklamy, spoločnosť Google použije na meranie výkonnosti krátke reťazce textu (známe ako súbory cookie), ktoré sú umiestnené v počítači. Súbory cookie zvyčajne ostanú aktívne v počítači približne 30 dní. Ak navštívite určité stránky webových stránok inzerenta počas tejto doby, spoločnosť Google a príslušný inzerent vám budú môcť povedať, že ste videli reklamu poskytovanú spoločnosťou Google.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Google spracúva informácie získané prostredníctvom súborov cookie, prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov – www.google.sk/policies/privacy/ spoločnosti Google. Ak chcete zakázať používanie súborov cookie, môžete znova nastaviť prehliadač tak, aby odmietol všetky súbory cookie alebo vás pri odoslaní súboru cookie upozornil. Niektoré webové stránky však nemusia pracovať správne, ak odmietnete prijať súbory cookie.

Ing. Ivan Hajzok

GST Consulting sro., Kalinčiakova 26, Ivanka pri Dunaji 90028

spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 43925/B

IČO: 36720984; IČ DPH: SK2022307100

kontakt: ivan.hajzok@gst.sk, tel +421-910-972501

Ivanka pri Dunaji, dňa 7.9.2017

 

 

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, radi Vám na ne odpovieme.

Nečitateľné? Zmeňte text. captcha txt

Začnite písať a stlačte ENTER na vyhľadávanie...